قیمت فروش هویج صادراتی

عوامل متعددی در تعیین قیمت فروش هویج صادراتی دخیل هستند که از آن جمله می توان به شاخصه های کیفی محصول و رعایت استاداردهای تولیدی اشاره کرد.
انواع هویج صارداتی که دارای شاخصه های بسیار قابل توجهی از قبیل کیفیت و قیمت مناسب می باشند توسط تولیدکنندگان کشور در مناطق مختلفی از قبیل خوزستان و اصفهان مورد بهره برداری قرار گرفته و زمینه صادرات این محصول با قیمت فروش بسیار مناسبی به کشورهای منطقه و نیز همسایگان دیگر فراهم شده است.